Privacy statement

Privacy- en cookieverklaring JANS COMPANY LAW FIRM

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van bijvoorbeeld een aan ons verleende opdracht. De aan ons verstrekte data worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft expliciet toestemming voor het gebruik en verwerken van uw gegevens ten behoeve van de aan ons verstrekte opdracht en om tot een goede uitvoering van de opdracht te komen. De Jans Company Law Firm zijn zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door de Jans Company Law Firm verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Jans Company Law Firm. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op het leveren van juridische dienstverlening en consultancy. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van de Jans Company Law Firm te verbeteren en om de relatie met de cliënt te beheren.

2. Marketingactiviteiten

De Jans Company Law Firm houden, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van de Jans Company Law Firm.

3. Beveiligingsniveau

Jans Company Law Firm beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

4. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft als cliënt, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Ook kunt u, indien u van mening bent dat u gegevens niet juist zijn bewaard een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Duur en wijze van het bewaren van uw gegevens

Bewaren gebeurd in papieren dossiers danwel op elektronische wijze,, bijvoorbeeld op harde schijven van computers danwel in cloud toepassingen. Uw gegevens worden op grond van de wettelijke plicht om deze vijf jaar te bewaren dan ook voor deze termijn bewaard. Daarna worden zij vernietigd: de papieren vorm door middel van adequate papiervernietiging, in elektronische vorm door het wissen van de beeld- of geluidsdragers waarop deze zich bevinden (daaronder valt ook het wissen uit cloud toepassingen).

6. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.